Cununia Civila – Acte & Proceduri

Share on facebook
Locul unde se poate încheia căsătoria:
Căsătoria se încheie în faţa ofiţerului de stare civilă al Consiliului local al comunei, oraşului sau municipiului în cuprinsul căruia se află domiciliu sau reşedinţa (flotantul) oricăruia dintre viitorii soţi.
Stabilirea datei şi orei căsătoriei:
Direct la sediul Stării Civile, Biroul Căsătorii sau Online, pe bază de programare Programarea online se poate utiliza numai în cazul căsătoriilor încheiate între cetăţeni români.
ATENŢIE ! Serviciul online de programare a căsătoriilor nu elimină cerinţa legală ca ambii soţi să se prezinte în termenul legal, în faţa ofiţerului stării civile, pentru a completa declaraţia de căsătorie şi a aduce actele necesare.
Procedura – locul şi data depunerii declaraţiei de căsătorie:
Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria. Nu este permisă întocmirea Declaraţiei de căsătorie prin împuternicit. Declaraţia de căsătorie şi documentele necesare se depun, la sediul Serviciului de stare civilă, cu 10 zile calendaristice înainte de încheierea căsătoriei, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
Exemplu: dacă doriţi să vă căsătoriţi SÂMBĂTĂ – 24 august 2019 aveţi obligaţia de a depune dosarul
JOI – 15 august 2019
Numele după căsătorie – viitorii soţi pot conveni:
1. să păstreze numele dinaintea căsătoriei;
2. să ia numele oricăruia dintre ei;
3. să ia numele lor reunite;
4. un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei iar celălalt să poarte numele lor reunite.
Acte necesare:
Înainte de depunerea dosarului de căsătorie vă rugăm să verificaţi concordanţa între datele înscrise în certificatul de naştere şi actul de identitate(nume, prenume, CNP, etc) Dacă sunt constatate erori între acte este necesar să vă prezentaţi din timp pentru clarificare.
Când ambii soţi se află la prima căsătorie:
• actul de identitate – original şi copie;
Actele de identitate ale viitorilor soţi(original şi copie) aflate în termen de valabilitate atât la data depunerii Declaraţiei cât şi la data oficierii. Nu se acceptă acte de identitate deteriorate.
• certificatul de naştere – original şi copie;
•certificat medical prenupţial – pentru ambii viitori soţi – original; Certificatele medicale prenupţiale sunt valabile 14 zile(de la data emiterii la data căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă SE POATE CĂSĂTORI. Nu se admit certificate cu modificări sau ştersături.
• Copie acte identitate valabile a două persoane, în calitate de martori; Când unul dintre soţi (ori ambii) nu se află la prima căsătorie pe lângă actele precizate mai sus, viitorul soţ/soţie va prezenta dovada desfacerii/încetării căsătoriei anterioare, respectiv:
• sentinţă de divorţ rămasă definitivă(irevocabilă)/ certificat de divorţ administrativ;
• certificat deces al fostului soţ – original şi copie.
Regimul matrimonial ales:
• Regimul comunităţii legale
• Regimul separaţiei de bunuri
• Regimul comunităţii convenţionale
În situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale aceştia vor prezenta convenţia matrimonială autentificată de către un notar public.
Publicitatea căsătoriei:
În aceeaşi zi cu primirea Declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă publică un anunţ al intenţiei de căsătorie, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediu şi pe pagina de internet a serviciului unde urmează să se încheie căsătoria.
Extrasul din declaraţia de căsătorie cuprinde: data afişării, datele de stare civilă ale viitorilor soţi şi, după caz, încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, precum şi înştiinţarea că orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afişării.
Opoziţia la căsătorie:
Orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă cunoaşte un impediment legal ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.
Taxe de oficiere a căsătoriei – stabilite prin H.C.L. Iaşi:
• 97 lei pentru ziua de sâmbătă; – 255 lei pentru ziua de duminică
• 1.000 lei pentru oficierea căsătoriei în afara sediului(500 lei-persoane cu vârsta până la 30 de ani şicare sunt la prima căsătorie) (tarife valabile in Iasi)
Celebrarea căsătoriei – cum se semnează actele în momentul încheierii căsătoriei:
Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătorie, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.
Martorii la căsătorie:
Martorii trebuie să fie cetăţeni majori şi să posede actul de identitate aflat în termen de valabilitate la momentul oficierii. Nu pot fi martori la încheierea căsătoriei cetăţenii care nu înţeleg limba vorbită (fără traducător autorizat) incapabilii, precum şi cei care din cauza unei deficienţe psihice sau fizice nu sunt apţi să ateste faptele. Martorii pot fi: rude sau afini, indiferent de grad, prieteni, etc şi atestă faptul că soţii şi-au exprimat consimţământul personal şi liber.
Momentul încheierii căsătoriei:
Căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce ia consimţământul fiecăruia dintre viitorii soţi, ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi. 
Ce se întâmplă cu actul de identitate:
Ofiţerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soţului care-şi schimbă numele de familie prin căsătorie – anularea se face prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate. Persoana a cărui act de identitate este anulat are obligaţia să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în termen de 15 zile de la căsătorie – sub sancţiunea amenzii.
Limba în care se încheie căsătoria:
Oficierea căsătoriei se face în limba română. Căsătoria se încheie în limba română şi va fi tradusă într-o limbă străină, prin intermediul unui traducător autorizat în România, pe cheltuiala mirilor, atunci când unul dintre viitorii soţi nu înţelege cele ce urmează a fi spuse de ofiţerul de stare civilă.
Fotografii şi filmări:
Nu se percepe taxă şi nu se asigură servicii foto-video.
Important de reţinut:
Pentru respectarea comunităţii în care convieţuim, recomandăm să nu se claxoneze în drum spre şi dinspre locul oficierii căsătoriei civile/religioase. Datorită numărului mare de căsătorii programate şi în vederea onorării tuturor solicitărilor din data respectivă, timpul alocat fiecărei familii este limitat.
 

Leave a Replay

Despre noi

GO-Records Studio a luat nastere in anul 2004 din pura intamplare atunci cand doi prieteni si-au dat seama ca au in comun fotografia si unele idei de videografie. Am inceput sa fotografiem si sa filmam evenimentele celor apropiati noua. Chiar si asa nu ne-am permis sa oferim amintiri prost realizate, astfel, cu timpul, ne-am marit cunostintele in arta fotografiei si a filmului de eveniment (… si echipa desigur).

Recent Posts

Follow Us